-25% NA WSZYSTKO! KOD: CYBERMONDAY

Regulamin sprzedaży produktów w drodze subskrypcji

1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. Płatności cykliczne – forma płatności, pozwalająca na regularne obciążanie rachunku Klienta cyklicznie co 30 dni poprzez kartę płatniczą, bez konieczności każdorazowego wykonywania przez niego transakcji w systemie Operatora Płatności.
 2. Produkt – produkty oferowane przez Sprzedawcę w prowadzonym przez niego Sklepie.
 3. Regulamin Subskrypcji – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Usługi Subskrypcji oraz warunki dokonywania Płatności cyklicznych, dostępny pod adresem: https://fullspectrum.pl/subskrypcja-regulamin.
 4. Regulamin Sklepu – regulamin sklepu internetowego Sprzedawcy określający zasady zawierania umów dostawy na odległość, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego, dostępny: https://fullspectrum.pl/regulamin.
 5. Sprzedawca – Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie z siedzibą w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000559284, NIP: 9522137211, REGON: 361597490, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4 969 962,00 PLN.
 6. Subskrybent lub Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18. rok życia, która korzysta z Usługi Subskrypcji.
 7. Umowa Subskrypcji – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Subskrybentem, na podstawie której świadczona jest Usługa Subskrypcji;
 8. Usługa Subskrypcji – usługa świadczona na rzecz Subskrybenta przez Sprzedawcy na podstawie Regulaminu Subskrypcji, polegająca na stałej dostawie produktów do Klienta w zamian za dokonywanie Płatności cyklicznych uwzględniająca 30% zniżki na Produkty w stosunku do cen Produktów wskazanych w Sklepie. 
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Subskrybenta o przyjęciu oferty Sprzedawcy, wyrażone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie Sprzedawcy o lub w innej, udostępnionej przez Sprzedawcy, formie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Subskrypcji określa zasady świadczenia Usługi Subskrypcji, w szczególności zasady:
 • Aktywacji, modyfikacji, anulowania i wygaśnięcia Usługi Subskrypcji;
 • Dokonywania Płatności cyklicznych za Usługę Subskrypcji;
 • Przyznawania rabatów dla Subskrybentów;
 • Składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Subskrypcji i Płatności cyklicznych;
 • Odstąpienia od Umowy Subskrypcji.
 1.  Regulamin Subskrypcji dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu Sprzedawcy: https://fullspectrum.pl/subskrypcja-regulamin. 
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu Subskrypcji z treścią Regulaminu Sklepu, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Subskrypcji.

3. Zasady korzystania z Usługi Subskrypcji

 1. Do aktywacji i korzystania z Usługi Subskrypcji niezbędne jest posiadanie karty płatniczej akceptowanej przez Operatora Płatności. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące typów kart płatniczych mogą być uzależnione od Operatora Płatności. 
 2. W celu aktywacji Usługi Subskrypcji, Klient powinien dodać kartę płatniczą, podając jej numer, datę ważności i kod CVV/CVC. Klient powinien również zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Zasady płatności PayU. 
 3. Korzystanie z Usługi Subskrypcji jest dobrowolne.
 4. W trakcie składania Zamówienia Klient może wybrać pomiędzy płatnością jednorazową a aktywacją Usługi Subskrypcji. Aktywacja Usługi Subskrypcji ma skutek od chwili pierwszego skutecznego obciążenia karty płatniczej. 
 5. Korzystanie z Usługi Subskrypcji nie wyłącza możliwości złożenia i opłacenia jednorazowego Zamówienia poza Usługą Subskrypcji.
 6. Subskrybent może dokonać Zamówienia poprzez wybór rodzaju Produktów w treści formularza, zaznaczając na stronie internetowej Sklepu Produkty oraz ich ilość. Wraz ze złożeniem Zamówienia przez Subskrybenta dochodzi do zawarcia Umowy Subskrypcji. Potwierdzenie Zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. 
 7. Klient zarządza Usługą Subskrypcji poprzez zakładkę „Subskrypcje” widoczniej po przejściu na Konto Użytkownika. 
 8. Zamówione w ramach Usługi Subskrypcji Produkty są nadawane przez Sprzedawcę na adres korespondencyjny wskazany przez Subskrybenta. Subskrybent jest uprawniony do aktualizowania swoich danych w trakcie obowiązywania Umowy Subskrypcji, w tym do zmiany właściwego adresu korespondencyjnego.
 9. Subskrybent ma możliwość zmiany terminu Płatności cyklicznej poprzez wydłużenie tego terminu, jednak nie więcej niż o 30 dni kalendarzowych względem pierwotnego terminu płatności.
 10. Subskrybent ma możliwość zmiany Produktów objętych Usługą Subskrypcji. Zmiana Produktów objętych Usługą Subskrypcji odniesie skutek od następnej dostawy Produktów. 
 11. Subskrybent ma możliwość dokonania innych zmian w Usłudze Subskrypcji.
 12. Subskrybent jest informowany każdorazowo o skutkach dokonanych zmian w Usłudze Subskrypcji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

4. Czas trwania Umowy Subskrypcji

 1. Umowa Subskrypcji zostaje zawarta na czas nieoznaczony do momentu anulowania lub wygaśnięcia. 
 2. Subskrybentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Subskrypcji poprzez złożenie oświadczenia w drodze dokumentowej pod rygorem nieważności z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Subskrybent dostarcza Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 3. Usługa Subskrypcji wygasa w przypadku:
 • Czterech nieudanych prób obciążenia karty płatniczej zgodnie z art. 5 pkt 5) niniejszego Regulaminu;
 • Usunięcia Konta Użytkownika. 
 1. Wygaśnięcie Usługi Subskrypcji ma skutek od momentu zajścia zdarzenia, o którym mowa w pkt 3) powyżej.

5. Płatności

 1. Subskrybent dokonując zakupu Produktów w ramach Usługi Subskrypcji wyraża zgodę na regularne obciążanie karty płatniczej co 30 dni, zgodnie z zaakceptowaną przez siebie ofertą.
 2. Do każdego zamówienia doliczany jest rabat w wysokości 30% od cen Produktów wskazanych na stronie internetowej Sklepu Sprzedawcy.  
 3. Subskrybent w ramach Płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty płatniczej będą przechowywane przez Operatora płatności. Operator płatności pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie – Token do Płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Sprzedawcy.
 4. Subskrybent jest zobowiązany do utrzymywania, w okresie korzystania z Usługi Subskrypcji, karty płatniczej, którą wskazał na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych oraz zapewnienia środków niezbędnych do ich realizacji.
 5. W przypadku odmowy autoryzacji i anulowania Płatności cyklicznej, Sprzedawca ponowi próbę obciążenia karty płatniczej odpowiednio za 1, 3 i 5 dni od pierwszej próby. Po czwartej nieudanej próbie obciążenia karty płatniczej, Usługa Subskrypcji wygasa.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Płatności cykliczne, dla których kwota jest wyższa niż kwota, jakiej Subskrybent może się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych płatności, postanowienia umowy o usługi płatnicze oraz istotne dla sprawy okoliczności.

6. Koszty dostawy i zwrotu produktów

 1. Sprzedawca ponosi koszty opakowania i doręczenia Produktów do Subskrybenta na adres wskazany w Zamówieniu.

7. Reklamacje

 1. Subskrybentowi przysługuje uprawnienie do składania reklamacji na sposób realizowania przez Sprzedawcy. Reklamacje można składać:
 • W formie pisemnej – na adres Sprzedawcy;
 • W formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected].
 1. Reklamacja powinna zawierać
 • Imię i nazwisko Subskrybenta;
 • Adres do korespondencji;
 • Numer zamówienia lub transakcji;
 • Opis okoliczności uzasadniających reklamację;
 • Żądanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrywania otrzymanych reklamacji bezzwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Subskrybenta adres lub w inny podany przez Subskrybenta sposób.

8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych jest Cosma S.A. z siedzibą w Krakowie, Grzegórzecka 67D lok. 26, 31-559 Kraków. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Dane będą przetwarzanie w celu realizacji Usługi Subskrypcji. Jednocześnie Administrator będzie przetwarzać dane w celu realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego oraz w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie swojego uzasadnionego interesu. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na działania marketingowe, dane będą przetwarzane w tymże celu.  

9. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu będzie poprzedzona poinformowaniem o tym fakcie Subskrybenta. 
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Subskrypcji, mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.
 3. Prawem właściwym dla rozwiązywania sporów wynikających w Regulaminu Subskrypcji jest prawo polskie. 
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.